PRIVACY VERKLARING VAN BRIDGECLUB HASPENGOUW VZW

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom

zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Bridgeclub Haspengouw vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Verwerkingsverantwoordelijke

Als Bridgeclub Haspengouw vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bridgeclub Haspengouw vzw

Zoutleeuwsesteenweg 104

3803 Sint-Truiden

e-mail: piet.creemers@telenet.be

Telefoon: 011/68 10 88/ GSM: 0498 64 64 11

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze club (uitvoering overeenkomst)

Verzorgen van opleidingen (uitvoering overeenkomst)

Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen, dit per gewone

of per elektronische post (gerechtvaardigd belang)

Occasionele e-mails met een aanbod voor activiteiten of evenementen (gerechtvaardigd belang)

Promotie van onze activiteiten via de website met gebruik van beeldmateriaal (gerechtvaardigd

belang)

Het bekomen van subsidiŽring door de overheid (wettelijke verplichting)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het

recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of

verwerken :

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente)

Privť contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geslacht/gender

Uw relatie met de club en/of de VBL: lid, VBL-lid, bestuurslid Ö

Eventuele bridge-specificaties (docent, CTL, arbiter, ..)

Sportieve gegevens (o.a. uitslagen, masterpoints, percentages, tornooipunten)

Beeldmateriaal (fotoís, videoís, opnames, Ö) en geluidsopnamen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben

verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te

kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van :

Beeldmateriaal (voor promotie en public relations)

Contactgegevens (voor direct marketing en gepersonaliseerde reclame van sponsors)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van gerichte fotoís van u, en het

niet ontvangen van ongevraagde commerciŽle mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor

uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst

hebben.

Met externe dienstverleners maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw

persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

De Vlaamse Bridge Liga vzw (VBL) als koepelorganisatie van de Vlaamse Bridgeclubs

Overheidsdiensten (o.a. subsidiŽrende overheden) indien daarom gevraagd

Voor verzekeringsdoeleinden indien daarom gevraagd

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te

waarborgen zodat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk

verplicht en/of toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciŽle doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor

geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de

rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische

Ruimte.

Bewaartermijn

Bridgeclub Haspengouw vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren

van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de

wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per

doel verschillen.

Bridgeclub Haspengouw vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 1 jaar

na het beŽindiging van het lidmaatschap.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet

langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het

recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van

bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt

worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing

doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht

van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen,

vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde

besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw

rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy

bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

https://www.privacycommission.be

commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Bridgeclub Haspengouw vzw kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze

wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.